Uchwyt kubka montowany do tacki

Uchwyt kubka montowany do tacki Dentsply Sirona

Uchwyt kubka do tacki unitu Dentsply Sirona

 

Pasuje do unitów:

- Dentsply Sirona Intego

- Dentsply Sirona Intego Pro

- Dentsply Sirona Intego Ambidextrous

- Dentsply Sirona Intego Pro Ambidextrous

- Dentsply Sirona Sinius TS 

- Dentsply Sirona Sinius CS 

- Dentsply Sirona Sinius Slide Track 

- Dentsply Sirona Teneo

 

Uchwyt kubka do tacki unitu Dentsply Sirona

 

Pasuje do unitów:

- Dentsply Sirona Intego

- Dentsply Sirona Intego Pro

- Dentsply Sirona Intego Ambidextrous

- Dentsply Sirona Intego Pro Ambidextrous

- Dentsply Sirona Sinius TS 

- Dentsply Sirona Sinius CS 

- Dentsply Sirona Sinius Slide Track 

- Dentsply Sirona Teneo

 

Uchwyt kubka do tacki unitu Dentsply Sirona

 

Pasuje do unitów:

- Dentsply Sirona Intego

- Dentsply Sirona Intego Pro

- Dentsply Sirona Intego Ambidextrous

- Dentsply Sirona Intego Pro Ambidextrous

- Dentsply Sirona Sinius TS 

- Dentsply Sirona Sinius CS 

- Dentsply Sirona Sinius Slide Track 

- Dentsply Sirona Teneo